Menu

We are hiring

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ CLUSTER MANAGER

H Ελληνική Ένωση Φωτονικής (Hellenic Photonics Cluster – H-Phos) είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός που συγκροτείται από καινοτόμες επιχειρήσεις έντασης γνώσης και ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της φωτονικής τεχνολογίας και καινοτομίας και καλύπτουν αλυσίδες αξίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών βιομηχανικής μεταποίησης & αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιών, άμυνας & ασφάλειας, πολιτιστικής κληρονομιάς, τροφίμων, υγείας, περιβάλλοντος, ενεργειακής απόδοσης και μετατροπής. Το νομικό καθεστώς του HPhos προσδιορίζεται ως ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μετόχους εταιρίες.

Η HPhos ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα δυναμικό στέλεχος με ισχυρές διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, για τη θέση του Cluster Manager για το HPhos.

Έδρα

Θέση με έδρα την Αθήνα

Αντικείμενο Εργασιών

 • ΔιαχείρισητουHPhoscluster, συμπεριλαμβανομένης της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας του, της οργάνωσης και εποπτείας θεματικών ομάδων εργασίας, και της συνεργασίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Υποστήριξη λειτουργίας του HPhoscluster σε θέματα διοικητικά/διαδικαστικά, υποστήριξη Προέδρου και του ΔΣ σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης του cluster.
 • Υποστήριξη των μελών του HPhoscluster (αναγνώριση και καταγραφή αναγκών, παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κλπ)
 • Κινητοποίηση των μελών του HPhoscluster για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς και η προώθηση των δράσεων αυτών προς άλλα clusters, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κλπ.
 • Υποστήριξη για την διαμόρφωση των θέσεων προς την Πολιτεία και προώθηση των θέσεων αυτών όπου απαιτείται.
 • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης (εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, κεφάλαια ρίσκου κλπ) και υποβολή προτάσεων στις σχετικές προκηρύξεις.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε θετικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού.
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε τεχνολογικό ή βιομηχανικό ή συμβουλευτικό περιβάλλον ή συνδυασμό τους (αυτή νοείται πλέον των σπουδών).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός της Ελλάδας.
 • Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών , καθώς και βάσεων δεδομένων.
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες - Οργανωμένη – δομημένη σκέψη
 • Δημιουργικότητα Εξεύρεση καινοτόμων λύσεων – μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων ή αποφυγής εμποδίων
 • Ευρηματικότητα – πρακτικό πνεύμα
 • Συνεργατικό πνεύμα – Ομαδικότητα
 • Δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών συνεργατικών σχέσεων

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία στο BusinessDevelopment
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε φωτονικές τεχνολογίες ή διοίκηση επιχειρήσεων (MBA).
 • Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υποστήριξη ΜΜΕ/φορέων ΕΤΑΚ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, διεθνοποίησης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Γνώση του εθνικού/περιφερειακού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.
 • Γνώση επιπλέον ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας, πχ γερμανικών, γαλλικών κλπ ( επίπεδο Β2 και άνω).

Υποβολή Ενδιαφέροντος/πρότασης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους μέχρι 27 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Συνοδευτική επιστολή στην οποία θα παρουσιάζονται μεταξύ άλλων:

α.      Η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και

β.      Η ανάλυση της σχετικής με την θέση εμπειρίας (όπως και όπου εφαρμόζεται)

 1. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης, διπλωμάτων/πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πιθανής πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ .
 2. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και ασφάλισης (Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ), που να τεκμηριώνουν την ασφάλιση/εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση της εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο πλευρές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την πρότασή τους μαζί με τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.